ENGLISH - MUTUAL AID MEDFORD AND SOMERVILLE

ESPAÑOL - MUTUAL AID MEDFORD AND SOMERVILLE

PORTUGUÊS - MUTUAL AID MEDFORD AND SOMERVILLE


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6e0aeb57-ccd0-4d98-a0f1-5f157e184b9e/MAMAS_Notion_engage_in_mutual_aid_banner-06.png


BYENVINI NAN MAMAS!

Mutual Aid Medford and Somerville (MAMAS) kòmanse opere 12 Mas 2020 nan lide pou ede kominote a fè fas ak pandemi COVID-19 lan e antisipe frap popilasyon an ta pral pran nan koze sa. Mutual aid (èd mityèl) se montre youn la pou lòt nan kominote a epi mete resous nou ansanm pou nou asire nou ke chak grenn moun jwenn sa yo bezwen. Nou onore long istwa (long history of mutual aid) èd mityèl la nan sonje ke nou pa poukont nou paske nou youn kanpe djanm pou lòt.

DEKLARASYON VIZYON NOU AN

KISA KI ED MITYEL LA


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ecc51c9c-8187-47e6-9a55-f873e1b0e413/MAMAS_Notion_financial_redistribution_banner-07.png


ANGAJE OU NAN ED MITYÉL

Chak moun gen yon bagay pou yo ofri e kèk bagay yo bezwen.

Yon sèl moun pa konnen tout bagay men ansanm nou konnen anpil bagay. Pa gen òf oswa demand ki twò piti oswa twò gwo isit la. Nou sipòte youn lòt nan yon ban’n bagay tankou al fè makèt, livre manje ak pwovizyon, sipò lajan, ede pran swen timoun, ede rezoud pwoblèm kay ak jwenn kote pou rete, edikasyon politik e latriye. Nou ankouraje ou ofri ede oswa mande èd pou nenpòt sa ou ta bezwen nan fòm sa ki anba la a epi tanpri tcheke paj resous nou an resource hub.

JWENN SIP


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/da37b44a-8e99-4b51-96bc-e0512aed3f76/MAMAS_Notion_hotline_banner-new.png


KONTAKTE NOU

Nimewo pou rele: [(339) 545–1315](tel:(339) 545–1315)